Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan het geheel van bepalingen als hierna opgenomen
b. RUNIA: de rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 54662745
c. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met RUNIA een overeenkomst heeft afgesloten tot de levering en vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten
d. Opdrachtnemer: RUNIA, die de opdracht als bedoeld onder e. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte heeft uitgebracht
e. Overeenkomst: de Overeenkomst tot opdracht gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (advies)werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel van derden, zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derde van toepassing zullen zijn.
 3. Indien zou blijken dat enig artikel van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen daarvan onverlet.

 

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen

 1. Offertes, aanbiedingen, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn.
 2. De van een offerte, aanbieding, advies, prijsopgave alsook begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en ontwerptekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.
 3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever.
 4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot levering van de in de offerte begrepen producten en/of diensten tegen een overeenkomend gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd, of door Opdrachtnemer of Opdrachtgever opgemaakte Overeenkomst door Opdrachtgever is ondertekend, verstuurd is en is ontvangen door Opdrachtnemer. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders aangeeft.

 

Artikel 5. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer bepaalt steeds de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Hij neemt echter daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Opdrachtnemer verricht slechts werkzaamheden van welke hij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. Het beoogde resultaat van de opdracht wordt niet door de Opdrachtnemer gegarandeerd.
 3. Opdrachtgever is gehouden aan alle gegevens (w.o. digitale bestanden) en bescheiden, welke Opdrachtnemer aangeeft nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden welke in verband met de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens (w.o. digitale bestanden) en bescheiden.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens (w.o. digitale bestanden) en bescheiden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Ingeval Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan Opdrachtnemer verstrekt of heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 6. Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. In het geval dat Opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan initieel overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Ingeval Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft deze het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door Opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in ieder geval de kosten die de leverancier reeds (al dan niet ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder maar niet uitsluitend de kosten van gereserveerde productiecapaciteit en ingekochte materialen.

 

Artikel 8. Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.
 2. De prijs die de Opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte of prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening op opschorting te kunnen beroepen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, bij de aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte, tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele oplevering gemaakte kosten zoals hostingkosten, materialen en proeven/samples. Opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt gepresteerd/ geleverd.
 3. Ingeval Opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel genoemd, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet, of niet volledig is nagekomen.
 4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 bedoeld, is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 200.
 5. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door Opdrachtnemer zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 10. Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
 2. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren zaken of te verrichten diensten. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de Opdrachtnemer bij deze ophaalt, of indien de aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen. Voorts zal Opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn indien hij de diensten niet afneemt op de overeengekomen datum.
 3. Iedere levering van zaken of het verrichten van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de zakenrechtelijke eigendom daarvan totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft gedaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 4. Ingeval transport van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens transport en bij het in- en uitladen. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch (hulp) middel.
 5. Opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Ingeval opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Levertijd

 1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Opdrachtnemer wordt ontvangen.
 2. Door Opdrachtnemer opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 . Zet-, druk- en andere proeven/test samples

 1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet, druk- of andere proeven/test samples zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Opdrachtnemer terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven of test samples door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden op correct en op juiste wijze heeft uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of samples.
 4. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef of sample wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven of samples in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, test samples, werk- en detailtekeningen, logo’s, concepten, formats, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur (waaronder tevens GUI’s), databestanden, fotografische opnamen, (video)filmopnamen, geluidsbestanden berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en diens Opdrachtgever bij ondertekende samenwerking.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel genoemde rechten aan Opdrachtgever over te dragen of, ingeval daarvan overdracht op grond van enige wetsbepaling niet mogelijk is, daarvan afstand te doen.
 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit programmatuur of uit andere gegevensdragers of media te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van programmatuur.
 5. Het is Opdrachtgever toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Ingeval Opdrachtnemer door middel van technische beschermingsmaatregelen de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging(en) te verwijderen of te ontwijken.
 6. Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat Opdrachtgever auteursrechthebbende op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die Opdrachtgever aanlevert, dan wel dat er toestemming is van de betreffende auteursrechthebbende(n) en/of van de betreffende merkhouders voor opname/gebruik van deze elementen in een opdracht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeleverde items als hiervoor vermeld.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat Opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid 6 heeft gegarandeerd niet nakomt of dat Opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.
 9. Ontwikkelde websites voor Opdrachtgever worden voor zien met een website by RUNIA tag.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. Tevens geldt als aanvullende schadebeperkende omstandigheid dat opdrachtnemer nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en Opdrachtnemer voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die Opdrachtnemer van haar leverancier vergoed krijgt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geleverde producten of diensten.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.
 6. Ondanks het feit dat Opdrachtnemer de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie (‘know-how’) die zij over en weer over elkaars onderneming ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hun ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld, als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door Nederlands recht.
 2. Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de arrondissementsrechtbank te Groningen, tenzij het geschil behoort tot de bevoegdheid van het kantongerecht. In dat laatste geval is de Sector Kanton van de rechtbank Groningen bevoegd geheel conform het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv).
   


 

runiafooterlogoruniafooterlogo

De Pijp, Boterdiep 69-1, 9712 TM Groningen, The Netherlands
+31 620 126 025, martijn@runia.com

Work     About     Contact     Journal      Twitter      Facebook